لاگ هاوس

- - - - -

سکویی به ارتفاع 80 سانتیمتر که به صورت یکپارچه سنگی بتنی برای پیشگیری از ورود آب و احداث تراس مناسب مطابق نقشه اجرا می گردد که می توان از دیواره سکوی ایجاد شده با استفاده از متریال مناسب نمایی زیبا و متناسب با سازه چوبی لاگ هاوس ایجاد نمود .


-

سازه های لاگ هاوس قابلیت اجرا شدن روی تمامی انواع فونداسیون (رادیه، نواری و ...) و حتی اجرا در طبقات فوقانی سازه های دیگر مانند سازه های اسکلت بتونی، فلزی، LSF و سازه های بنایی را دارا می باشد .


-

-